WEEK 38 - 14 t/m 20 september

Maandag  Samantha Daphne Laura      
Dinsdag  Samantha  Daphne Anita      
Woensdag  Samantha  Daphne Laura      
Donderdag  Daphne Laura Jolanda   Kim    
Vrijdag  Daphne Samantha Jolanda   Laura  Kim  
Zaterdag Laura  Kim        
Zondag Jolanda  Laura  Kim      

 

WEEK 38 - 21 t/m 27 september

Maandag  Samantha Daphne Jolanda  Anita    
Dinsdag  Samantha  Daphne  Anita      
Woensdag  Daphne Samantha        
Donderdag   Anita  Daphne Jolanda       
Vrijdag   Anita Daphne  Samantha    Jolanda    
Zaterdag    Kim        
Zondag    Kim  Jolanda